KissMail.Hu - Ingyen KissMail

Szabályzat - 20 GB / postafiók!

Főoldal | Regisztrálok | Elfelejtett jelszó | Szabályzat | Adatkezelés | Médiaajánlat | © OrszágNet Kft

Általános Szerződési Feltételek az OrszágNet Kft. által nyújtott (KissMail.Hu) szolgáltatáshoz


A KissMail.Hu az OrszágNet Kft. – (székhely: 5720 Sarkad, Árpád utca 21.), adószám: 27891726-2-04, számlavezető pénzintézet: OTP Bank Zrt., pénzforgalmi jelzőszám: 11733027-28362883-00000000, cégjegyzékszám: 04-09-015262, cégbíróság: Békés megyei cégbíróság, képviselő neve: Kiss András, elérhetősége: office@orszagnetrendszerhaz.hu) üzemelteti.

Jelen Általános Szerződési Feltételek jelentik az Ön és a KissMail.Hu szolgáltatást üzemeltető OrszágNet Kft. között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a regisztrációhoz kötött vagy ingyenes szolgáltatások (“Szolgáltatás”) használatára vonatkozóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket, amely a KissMail.Hu. szolgáltatás használatát szabályozza. Amennyiben igénybe kívánja venni a KissMail.Hu által kínált szolgáltatást, úgy el kell fogadnia és be kell tartania az Általános Szerződési Feltételeket. Ön kifejezetten nyilatkozik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte, azt az OrszágNet Kft.-vel megtárgyalta, így annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ön erre hivatkozással kifejezetten nyilatkozik arról, hogy lemond jelen Általános Szerződési Feltételek megtámadásának jogáról.


A KissMail.HU szolgáltatás felhasználására a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

A OrszágNet Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás Tag általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse az Általános Szerződési Feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.  1 Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül. A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:

KissMail.Hu regisztráció
a regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása.
az Általános Szerződési Feltételek elfogadása a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésével egybekötve
 1. Regisztráció

A KissMail.hu kommunikációs szolgáltatásokat tartalmazó oldalait regisztrált Felhasználók (továbbiakban: “Tag”) böngészhetik, ellenérték fejében történő szolgáltatást szintén csak regisztrált vehet igénybe. Tag lehet minden 14. életévét betöltött természetes személy. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt az OrszágNet Kft. elfogadja. Az OrszágNet Kft. fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy az OrszágNet Kft. és más Tagok bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

A OrszágNet Kft. nyomatékosan ajánlja, hogy a Tagok rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért az OrszágNet Kft. nem vállalja a felelősséget. Elvesztett, elfelejtett jelszó esetén a fiókhoz új hozzáférést (jelszót, jelszóváltoztató linket, jelszóemlékeztető választ, és ezekkel kapcsolatos bármilyen információt) kiadni semmilyen esetben sem áll módunkban.

A Tagot az azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Tag ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Tagot teljes körű felelősség terheli az egységes beléptető rendszerhez KissMail.Hu belépés, mely az T-Online Belépés rendszer technikai alapjain működik) tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párossal, ill. azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Tag vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a KissMail.Hu ügyfélszolgálatát (telefon: 06-1-372-4952, e-mail cím: info@kissmail.hu) adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. Az OrszágNet Kft. nem vonható felelősségre a Tagnak az egységes beléptető rendszerhez KissMail.hu belépés) tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

A KissMail.Hu regisztrációs szoftverrésze az adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően alakilag ellenőrzi, és amennyiben alakilag nem megfelelő vagy hiányzó adatokat talál a regisztrációs űrlapon, úgy azok javítását és pótlását kéri.

A Tag egyetért azzal, hogy a weben keresztül nyújtott szolgáltatások és digitális javak (a továbbiakban “Termékek”) megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy kizárólag az Általános Szerződési Feltételek szerint használja a Termékeket, és a Termékek attól eltérő használata polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. Az OrszágNet Kft. ellenőrizheti, hogy a Tag betartja-e az Általános Szerződési Feltételeket; továbbá az OrszágNet Kft. fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeknek érvényt szerezzen, a Tagot értesítve vagy a Tag értesítése nélkül.

A szolgáltatást továbbadni semmilyen fizetős vagy ingyenes formában nem lehet.

2.1. A Tag adatai (Regisztrációs adatok)

A Tag kijelenti, hogy az általa megadott adatok (“Regisztrációs adatok”) a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on minden olyan alkalommal, amikor azt kéri a program. A Tag továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a Tag által megadott adatok az OrszágNet Kft. saját megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, az OrszágNet Kft.-nek jogában áll megszüntetni bármelyik vagy az összes szolgáltatására vonatkozó használati jogot. A Tag beleegyezik, hogy az OrszágNet Kft. a szolgáltatás nyújtásának érdekében tárolja és felhasználja a Tag által megadott Regisztrációs adatokat. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik a Tag Regisztrációs adatainak OrszágNet Kft. által történő felhasználására is.

2.2. A Felhasználói fiók tárhelyével kapcsolatos információk

Amennyiben a Felhasználó 20 GB-os tárhelye megtelik, nem tud több levelet fogadni, fényképet feltölteni, új nevet rögzíteni a címjegyzékben, míg nem törli leveleit, képeit úgy, hogy azok kevesebb, mint 20 GB tárhelyet foglaljanak el.

A közösségi-, a spam- és a kuka mappában található, 14 napnál régebbi levelek automatikusan törlésre kerülhetnek, mely levelek a későbbiekben már nem lesznek elérhetők és visszaállíthatók a postafiók egyik mappájában sem.

 1. Műszaki követelmények

A Tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek (például levelek, digitális fényképek) használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényel(het) (például a Termékek fizikai adathordozóra másolása és a Termékek működtetése engedélyezett digitális lejátszó eszközön), valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a Tag saját felelősségére jár el. Azt követően, hogy a Tag letöltötte és megkapta a Terméket, az OrszágNet Kft. nem vonható felelősségre a Termék károsodásáért, megsemmisüléséért illetve sérüléséért.

 1. Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely a OrszágNet

Kft. részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a honlap használatával kapcsolatban (együttesen:

az “észrevételek”), az észrevétel eljuttatása révén a OrszágNet Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási

jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes

vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és

érdekeltséget a OrszágNet Kft.-re ruháznak át. Így az OrszágNet Kft. minden ilyen – az

észrevételekkel kapcsolatos – jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen

módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. A OrszágNet Kft. – a forrás

megjelölésével – korlátozás nélkül jogosult az Ön által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására,

többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására,

nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Ön részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene

nyújtania, illetve, hogy Önt erről előzetesen tájékoztatná.

 1. A felelősség kizárása

A KissMail.Hu-t működtető OrszágNet Kft. nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

Az OrszágNet Kft. semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a szoftver teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

Az OrszágNet Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az OrszágNet Kft. kifejezetten kizárja. Az OrszágNet Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi – az OrszágNet Kft. nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. Az OrszágNet Kft. kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

 1. A szolgáltatás karbantartása

Az OrszágNet Kft. jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben az OrszágNet Kft. előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az OrszágNet Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Az OrszágNet Kft. mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

 1. Szerzői jogok védelme

A Felhasználó elismeri, hogy az OrszágNet Kft. tulajdona minden olyan jog, amely az OrszágNet Kft. fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben. A KissMail.Hu szolgáltatás weboldalai, illetve annak

tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. A KissMail.Hu logó és a KissMail.Hu terméknevek, illetve az egyéb honlapon található márkanevek az OrszágNet Kft. kereskedelmi védjegyei. Az OrszágNet Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Az OrszágNet Kft. hozzájárul ahhoz, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. A KissMail.Hu szolgáltatás weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Az OrszágNet Kft. fenntartja a jogot, hogy a KissMail.Hu szolgáltatás weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan – a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló – felhasználási jogot adnak az OrszágNet Kft. részére.

 1. A honlap biztonsága

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

[crashing];

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

 1. A KissMail.Hu használatának korlátozása

Ön mint Felhasználó felelősséggel tartozik leveleinek, üzeneteinek tartalmáért. Az azokból, illetve az azok továbbításából eredő károkért a KissMail.HU-t működtetőz OrszágNet Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli. Teljes körű felelősséggel tartozik továbbá minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava biztonságos titokban tartásáról.

Nem küldhet és továbbíthat postafiókjából kéretlen reklám leveleket (“spam-eket”), ellenkező esetben a KissMail.HU-t működtető OrszágNet Kft. fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó postafiókját előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Az OrszágNet Kft. fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az alábbi rendelkezésekbe ütköző használatot valósít meg:

 1. kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják
 1. Olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségű e-mail, amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják.

ilyen kéretlen kereskedelmi vagy kéretlen tömeges e-mail-ek illetve nagy mennyiségű levelek átvételét illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja.

 1. feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik. ii. vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz

iii. amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet.

 1. amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail, üzenet vagy egyéb interneten keresztül megvalósuló kommunikáció.
 1. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, ii. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet,

iii. az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az előfizetőt kompromittálhatja, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja,

 1. mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök).
 1. jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért
 1. a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom

iii. az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek,

 1. a Felhasználó által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek. Abban az esetben, ha az OrszágNet Kft. eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti az OrszágNet Kft. üzleti érdekeit, úgy az érintett szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére.
 1. Adatvédelem

OrszágNet Kft. jogosult Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. Felhasználó elfogadja, hogy az OrszágNet Kft. személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. Az OrszágNet Kft. különösképp jogosult:

Kijelentjük, hogy az OrszágNet Kft. adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

A KissMail.HU levelező szolgáltatására az OrszágNetKft. adatvédelmi elvei érvényesek az alábbi megszorításokkal:

 1. Felmondás

A OrszágNet Kft. fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.

 1. Egyebek

A felek hatáskörtől függően kikötik a Békés megye, Gyulai Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Ön a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulhat. Felhasználó jelen szolgáltatásból fakadó követeléseit OrszágNet Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedményezheti.

 1. Ügyfélszolgálat

A Tag használati és számlázási kérdésekben e-mail címünkön vagy telefonszámunkon veheti fel velünk a kapcsolatot.

E-mail: info@kissmail.hu

Tel.: 06-30-172-2339